Електро съвети за аварии!

Сервиз за Електроуреди

При първоначални включване на електрическия уред, контакта да бъде занулен ! При всякакъв теч от машината или при офазяване на корпуса (биене на ток) веднага да бъде преустановена работата с уреда и незабавно да се потърси техническо лице!

При работа не забравяйте, че работите с електрическа инсталация – работете при изключено захранване, със сухи ръце и материали.

Ако усетите остра миризма на бакелит или пластмаса, изключете електрическите уреди (пералнибойлерипечки или други електроуреди)! Ако можете да установите точно откъде идва проблема в най-къс срок го отстранете или потърсете помощ от правоспособен електротехник.

Ако миризмата идва от таблото с предпазителите, установете от кой предпазител е и го изключете при възможност. При винтовите предпазители той ще бъде топъл, дори горещ. По-често се случва да бъде главният предпазител и захранващият проводник. При такива ситуации се създава предпоставка за пожар!

Никога не подсилвайте с жички старите порцеланови предпазители (бушони).  Това е предпоставка за пренатоварване на мрежата, което ще доведе до пожар.

Удължителите крият опасности от разтапяне и не е сигурно дали са защитно занулени и дали сечението на проводниците отговаря на капацитета на консумацията.

Миризмата на бакелит, пластмаса, означава че проводниците се нагряват поради: слаба връзка, голяма консумация на ток, повече отколкото е предвиден проводникът, лош контакт на клемите или др.

Никога не приемайте обяснението, че на даден уред трябва да се включва щепселът в контакта само при едно положение (например някакъв белег върху щепсела отгоре). Това говори, че има нередност на ел.уреда и „техникът“ не е запознат с професията си. Всеки уред трябва да се включва, независимо как се поставя щепселът в контакта.

Винаги настоявайте електротехник пред Вас да се проверят контактите дали са занулени. В този случай, ако има пробив в електрическия уред, предпазителят ще се изключи и ще Ви предпази от токов удар.

След монтаж или ремонт на ел. уред при включен (работещ) уред, да се провери за отечка (офазяване). Предназначението на зануляването на контакта и щепсела е при пробив на уреда, предпазителят да се изключи и по този начин да Ви предпази от токов удар.